Treballs Agrícoles

Feines en explotacions agrícoles en general, que inclouen llaurar els camps de conreu, sembrar i realitzar les collites de cereals i d’altres cultius. Maquinària que es fa servir: Tractors subsoladors, grades de discos, arades per al treball de la terra. Tractors amb refinadora làser i GPS per l’anivellació de finques de regadiu (blat de moro, arròs, etc). Màquines recol·lectores amb capçal de cereal, de colze, de blat de moro, de gira-sol i de sorgo, amb picadors davanters per triturar rostolls i picadors del darrere per trituració de palla. Transports de cereals amb camions dúmper i tràilers fins a magatzem de destí.

Moviments de Terres

Disposem de maquinària per realitzar grans o petits moviments de terres, tant sigui de l’obra publica com de la privada. Els nostres rendiments poden arribar a ser de fins a 20000 m3 al dia en grans infraestructures.

EQUIPS DE BULLDÒZERS
Tractors bulldòzers equipats amb fulles LGP i amb tecnologia GPS, fulles fixes i ripper a la part del darrera . Àmplia gama de tractors buldòzers des de 12 tn de pes operatiu fins a 118 tn.

EQUIPS DE TRAGELLES I MOTOTRAGELLES
Tractors amb tragelles hidràuliques des de 6 m3 fins a 15 m3 de capacitat de càrrega, amb una o dues tragelles enganxades. Mototragelles amb dos motors de tiro des de 22 m3 fins a 33 m3 de capacitat de càrrega.

EQUIPS D’EXCAVACIÓ I TRANSPORT DINS L’OBRA
Retro excavadores per a l’extracció amb una àmplia gama des de 8 tn de pes operatiu fins a 100 tn, equipades amb sistema GPS per tasques de fer talussos, rases i condicionaments de traça. Equips de transport amb camions extravials rígids des de 10 m3 fins a 23 m3 de capacitat de càrrega, camions vials articulats des de 18 m3 fins a 25 m3.
Equips de transport amb camions extravials de 35 m3 de capacitat de càrrega.

EQUIPS D’ESTESA I COMPACTACIÓ
Motonivelladores de pes operatiu des de 12 tn fins a 30 tn, màquines equipades amb tracció 6×6 i amb sistemes GPS i 3D. Rodillos compactadors de terres de pes operatiu des de 12 tn fins a 25 tn, de dobre tracció.

Anivellacions amb Làser i GPS

Disposem de sistemes GPS d’última generació per modelar terrenys amb el sistema 3D com ara: carreteres, camps de golf i anivellacions amb diferents pendents. També disposem de tractors equipats amb refinadora de 5 m d’ample, motoanivelladores i buldòzers. Els tres tipus de màquines amb el sistema 3D.

Estabilització de sòls

Formació de sòls estabilitzats amb barreges de terres existents amb calç o sòls seleccionat amb ciment. Disposem de màquines fresadores de 3 m d’ample fins a 45 cm de fondària equipades per treballar en sec o amb aigua. També disposem de camions repartidors de calç o ciment amb 18 m3 de capacitat equipats amb bàscula.

Transports

TRANSPORTS VIALS
Camions tràilers equipats amb tracció 4×4 i semiremolcs, caixes d’alumini per transport d’àrids i d’acer per transport de terres i pedres. Camions rígids equipats amb tracció 6×6 i 8×4.

Reciclatge i Àrids

Tenim planta mòbil amb molí triturador per la fabricació de gravilles, sub-bases i materials reciclats de formigó i d’obra. Per fer la selecció d’àrids amb diferents tipus de “granomulatria” disposem d’una pre-criba i dues cribes móvils.

Recuperacions, condicionaments i neteja de platges

Moviments de sorra de platges afectades pels temporals. La sorra recuperada es condiciona de manera que quedi uniforme a la platja.
Equip de tractor amb màquina garbejadora per la neteja de la sorra, recollint la brutícia existent i dipositant-la dins la pròpia màquina pel seu transport i tractament a l’abocador.

Obra civil i urbanització

Obra en general, murs d’escullera i formigó, grans canalitzacions i urbanització.

Desbrossaments

Desbrossament de terrenys i marges amb mitjans mecànics i manuals.

Transports especials

Transports especials amb gòndoles. Transports especials per carretera amb gòndola per moure màquines i distribuir-les entre les diferents obres o punts geogràfics adients. Tractora especial 6×4 amb una tracció de 150 tn de arrastre i 800 CV potència, amb gòndola-viga per càrregues totals de fins a 150 tn. Gòndoles extensibles amb tractores 4×4 per a càrregues de 45 tn fins a 60 tn.

Formigoneres

Servei i transport de formigó.